Team Esbjerg HK
Søg efter:

Alkoholpolitik

I Team Esbjerg HK vil vi gerne vise vores holdning til alkohol. 

Det er for klubben ikke et spørgsmål om at prædike om total afholdenhed, men et  spørgsmål om at have en indstilling til at omgås alkohol på en fornuftig måde

Formål
 • At bidrage til at give medlemmerne i klubben et fornuftigt forhold til indtagelse  af alkohol og advare mod rusmidler. Ungdomsspillere (under 18 år) må ikke  indtage alkohol i håndbold regi, uden forældrenes underskrift. 
 • At give medlemmerne en bevidsthed om indtagelse af alkohol og dennes virkning på kroppen. 
 • At give de unge et positivt alternativ til steder, hvor alkohol og andre  euforiserende stoffer ikke er i centrum. 
Retningslinjer / regelsæt for nydelse af alkohol og rusmidler
 • Der udskænkes ikke øl/alkohol til personer under 18 år, uden forældrenes  skriftlige samtykke. 
 • Personer, der møder beruset op til træning/kamp, bortvises – ved unge under  18 år kontaktes forældrene. 
 • Team Esbjerg HK forventer, at klubbens tillidsfolk optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af lederopgaver i Team Esbjerg HK.  
 • Hvis klubbens ledelse observerer eller på anden måde bliver gjort  
 • opmærksom på, at en person under udførelse af lederopgaver i Team  Esbjerg HK optræder i påvirket tilstand, vil pågældende bliver kontaktet af  Team Esbjerg HK´s ledelse og gjort bekendt med vores retningslinjer for  alkohol. I gentagelsestilfælde vil personen blive frataget sine hverv i Team  Esbjerg HK. 
 • Bestyrelsen forventer, at klubbens ledere og medlemmer erkender, at alle har  et ansvar for, at klubbens retningslinjer for alkohol efterleves. Hvis en leder eller et medlem observerer, at en tillidsperson eller en anden person handler i strid med klubbens retningslinjer for alkohol, er det foreningens håb, at denne  vil meddele sin viden videre til foreningens ledelse, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens retningslinjer for alkohol. 
 • Alle sager omhandlende alkohol- og rusmiddel politik behandles på bestyrelsesniveau. 
Udskænkning og nydelse af alkohol ved lukkede medlemsarrangementer kan dog accepteres, hvis det sker på følgende betingelser:
 • Udskænkning må kun finde sted, hvis dette i forvejen er synliggjort i  indbydelsen. Hvis ungdomsspillere under 18 år deltager, skal der foreligge 
 • skriftligt samtykke fra forældre. 
 • Den enkelte deltager er ansvarlig for sin egen alkoholindtagelse. 
 • Hvor et arrangement kræver spiritusbevilling, skal reglerne for denne overholdes. 
 • Overtrædelse af reglerne vil medføre øjeblikkelig bortvisning eller  hjemsendelse fra det pågældende arrangement (forældrene kontaktes, hvis  den unge er under 18 år). 
Retningslinjer for trænere / ledere
 • Ved ansættelse af trænere/ledere informeres de om foreningens retningslinjer for alkohol. 
 • Det kræves at emnet tages op af træner/leder på mindst et forældre/spillermøde om året. 
 • Trænere/ledere har bemyndigelsen til at bortvise påvirkede idrætsudøvere.
 • Bestyrelseninformeres